එක් පුද්ගලයෙකුට පැස්ටා ප්‍රමාණය

බොහෝ විට මම කල්පනා කරනවා විශාල රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයක් සඳහා මෙම හෝ එම ආහාර ප්‍රමාණය කොපමණ ප්‍රමාණයක් ගණනය කළ යුතුද කියා ...