වට්ටෝරු දර්ශකය

අන්නාසි, ඇපල් හා හරිත තේ වල ඩෙටොක්ස් මුදල් සම්භාරයක් වියදම් කිරීම

ඩෙටොක්ස් තේ හෝ ඉන්ෆියුෂන් අද ඉතා විලාසිතාවක් වන අතර ඔවුන් කරන්නේ ශරීරය පිරිසිදු කර පිරිසිදු කර ගැනීමට අභ්‍යන්තරයෙන් උපකාර කිරීමයි. එම…
ඉන්සලාටා ඩි පැස්ටා අල් පොමෝඩෝරෝ නැවුම් සහ බැසිලික්

ඉන්සලාටා ඩි පැස්ටා අල් පොමෝඩෝරෝ නැවුම් ඊ බැසිලිකෝ (නැවුම් තක්කාලි සහ බැසිල් සහිත පැස්ටා සලාද)

බූන් ජියර්නෝ ටුටි!. ඔබ ඉතාලි කෑම වලට කැමතිද? මම හිතන්නේ මම අද ඔබට ඉතා සරල හා නැවුම් පැස්ටා සලාදයක් ගෙන එන නිසා ...