සුසානා ගොඩෝයි

සුසානා ගොඩෝයි 9 නොවැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2016 ක් ලියා ඇත