කාමන් ගිලන්

මගේ සෑම විටම විවෘත මනස සහ නිර්මාණය කිරීමට නැඹුරුතාවයක් දැන් මාව මුළුතැන්ගෙයි ලෝකයට ගෙන ගොස් ඇත. ඔබ මගේ වට්ටෝරු වලට කැමති වී ඒවා ක්‍රියාවට නංවනු ඇතැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි. ඒවා රසවත්!

කාමන් ගිලන් විසින් 229 පෙබරවාරි මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත