මුද්දරප්පලම් සහ ඇට වර්ග සමග සම්පූර්ණ තිරිඟු වට්ටක්කා ස්පොන්ජ් කේක්

මුද්දරප්පලම් සහ ඇට වර්ග සමග සම්පූර්ණ තිරිඟු වට්ටක්කා ස්පොන්ජ් කේක්

මෙය අපි නිවසේ මාසිකව නැවත නැවතත් කරන කේක් වලින් එකකි. මුද්දරප්පලම් සහ පලතුරු සහිත සම්පූර්ණ තිරිඟු වට්ටක්කා ස්පොන්ජ් කේක් ...

පාන් හතු

අපි යමු පාන් සහිත හතු කිහිපයක්, සරල සහ ඉක්මනින් සාදා ගත හැකි කෑමක්. aperitif සකස් කිරීමට හෝ රැගෙන යාමට වඩාත් සුදුසුය ...