පාන් වම්බටු

තැළුණු වම්බටු ඉතා බහුකාර්ය එළවළුවක් වන අතර, ඔවුන් සමඟ මාළු ගණන් සමඟ හොඳින් සංයෝජනය වන බැවින් අපට ගණන් කළ නොහැකි කෑම වර්ග පිළියෙළ කළ හැකිය.

වට්ටක්කා ක්රීම්

වට්ටක්කා ක්‍රීම්, සැහැල්ලු හා ඉතා මෘදු කෑමක්, රාත්‍රී ආහාරය සඳහා හෝ පළමු ආහාරය සඳහා සුදුසු ය. අපි තවත් හඳුන්වා දිය යුතුයි ...