ඇපල් සමග වට්ටක්කා සහ කැරට් සලාද

ඇපල් සමග වට්ටක්කා සහ කැරට් සලාද

සාම්ප්‍රදායික රුසියානු සලාදයෙන් කම්මැලි ද? නිවසේදී අපි එයට කැමතියි, නමුත් මෙම වට්ටක්කා සලාද වැනි විකල්ප අනුවාදයන් නිර්මාණය කරමු ...

බැදපු මිහිරි අර්තාපල් සහ බේකන් සමග ඇට

බැදපු මිහිරි අර්තාපල් සහ බේකන් සමග ඇට

නිවසේදී, අපි සෑම සතියකම පාහේ ඇට අනුභව කිරීමට පුරුදු වී සිටිමු. අපි සෑම විටම කුඩා වෙනස්කම් සහිතව සමාන ආකාරයකින් ඒවා සකස් කරමු. ඇයි…