മോണ്ട്സെ മൊറോട്ട്

എനിക്ക് പാചകം ഇഷ്ടമാണ്, ഇത് എന്റെ ഹോബികളിലൊന്നാണ്, അതിനാലാണ് ഞാൻ മോണ്ട്സെയുമായി പാചകം ചെയ്യുന്ന എന്റെ ബ്ലോഗ് ആരംഭിച്ചത്, അതിൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനുള്ള പാചകക്കുറിപ്പുകൾ എളുപ്പത്തിലും ലളിതമായും പങ്കിടുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മോണ്ട്സെ മൊറോട്ട് 730 ജൂൺ മുതൽ 2016 ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്