តូឌី Torres

ក្នុងនាមជាអ្នកចូលចិត្តអាហារឆ្ងាញ់ខ្ញុំសូមប្រកាសខ្លួនខ្ញុំថាជាអ្នកចូលចិត្តចម្អិនអាហារជាទូទៅ។ នៅក្នុងការជ្រើសរើសផលិតផលនិងការលាយបញ្ចូលគ្នានៃរសជាតិខ្ញុំរកឃើញពេលវេលានៃការច្នៃប្រឌិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំ។ នៅទីនេះខ្ញុំចែករំលែកមុខម្ហូបនិងមុខម្ហូបដែលខ្ញុំចូលចិត្តដែលជាការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងម្ហូបប្រពៃណីនិងម្ហូបអន្តរជាតិ។

តូឌី Torres បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១០៨ ចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ ២០១៨