ម៉ុនសេម័រ

ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើម្ហូបវាជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំចាប់ផ្តើមបង្កើតប្លុករបស់ខ្ញុំគឺការធ្វើម្ហូបជាមួយម៉ុនសេដែលខ្ញុំចែករំលែករូបមន្តសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃតាមរបៀបងាយស្រួលនិងសាមញ្ញហើយរីករាយនឹងវា។

លោក Montse Morote បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៥៥៩ ចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៦