ماریا وازکز

آشپزی یکی از سرگرمی های من از کودکی بوده است و به عنوان الاغ مادرم خدمت می کردم. گرچه ارتباط چندانی با حرفه فعلی من ندارد ، اما آشپزی همچنان لحظات بسیار خوبی را برای من رقم می زند. من عاشق خواندن وبلاگ های آشپزی ملی و بین المللی ، به روز نگه داشتن آخرین نشریات و به اشتراک گذاشتن با خانواده ام و اکنون با شما ، آزمایشات آشپزی ام هستم.