آل خیمنز

من از بچگی عاشق آشپزی بودم ، در حال حاضر به ساختن دستور العمل های خودم و بهبود هرچه در طول این سالها آموخته ام اختصاص داده ام ، امیدوارم دستورالعمل های من را دوست داشته باشید همانطور که دوست دارم آنها را با شما به اشتراک بگذارم.

آل جیمنز از اکتبر 366 تاکنون 2012 مقاله نوشته است